Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, gesloten overeenkomsten en verrichte diensten door Henderson Webdesign.

1 Definities
Opdrachtgever: De wederpartij van Henderson Webdesign.
Opdrachtnemer: Henderson Webdesign , David Henderson, David Henderson – Beeldende Kunst, Inside the Pyramid.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Henderson Webdesign.

2 Offertes
Door Henderson Webdesign gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 2 maanden geldig.
Door ondertekening van een offerte verklaart de opdrachtgever dat hij/zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
Ondertekening van een offerte mag ook digitaal per email worden bevestigd.

3 Prijzen
Alle genoemde prijzen op deze website zijn exclusief 21% btw.
Henderson Webdesign rekent uurtarief voor overige werkzaamheden tenzij anders overeengekomen.
Henderson Webdesign kan op elk moment prijswijzigingen doorvoeren, deze prijswijzigingen gelden niet voor lopende opdrachten en/of offertes.
Prijswijzigingen voor ‘Website onderhoud’ en/of ‘Aanpassingen en/of bewerkingen’ kunnen jaarlijks veranderen.

4 Overeenkomst(en)
Een overeenkomst komt tot stand als een geldige offerte is ondertekend en ontvangen door Henderson Webdesign.
Voor overeenkomsten geldt een aanbetaling van 50% van de totale kosten. Henderson Webdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

5 Website onderhoud
De opzegtermijn voor een onderhoudscontract (‘Website onderhoud’) is één maand voor het einde van de contractdatum.
Een onderhoudscontract geldt voor 12 maanden en moet vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
Een onderhoudscontract wordt elke 12 maanden stilzwijgend verlengd.
De opdrachtgever kan ervoor kiezen om geen gebruik meer te willen maken van de jaarlijkse diensten van Henderson Webdesign, in dit geval kan de opdrachtgever zelf de licenties overnemen welke nodig zijn om de functionaliteit van de website te behouden. Kosten hiervoor verschillen per project en de gebruikte plugin(s) en/of licenties.
Wijzigingen aan de website, gemaakt door de opdrachtgever, zijn voor eigen risico van de opdrachtgever als de opdrachtgever de website onder eigen beheer heeft.

6 Aanpassingen en/of bewerkingen
Met ‘Aanpassingen en/of bewerkingen’ wordt bedoeld: het aanpassen/bewerken van o.a. teksten en/of afbeeldingen op bestaande pagina’s en het maken van berichten.
Henderson webdesign kan, indien gewenst, content bewerken voor de opdrachtgever en rekent hiervoor uurtarief; €60,- (excl. 21% btw).

7 Oplevering / Betaling
Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanbetaling.
De opdrachtgever krijgt, na het ontvangen van de aanbetaling, toegang tot een tijdelijke pagina als de site zodanig gevorderd is dat dit mogelijk is.
Na volledige goedkeuring van de tijdelijke pagina wordt het restant bedrag gefactureerd, evenals de overeengekomen extra werkzaamheden.
Nadat het restant bedrag is ontvangen zal de tijdelijke pagina vervallen en de volledige website online geplaatst worden.
Nadat de opdrachtgever de website heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Henderson Webdesign aan te geven wijze.
Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde diensten te melden aan Henderson Webdesign.
Indien de omschreven gebreken gegrond zijn zal Henderson Webdesign deze gebreken trachten te verhelpen.
Wanneer aan Henderson Webdesign binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.

8 Privacy
Zie privacy

9 Aansprakelijkheid
Henderson Webdesign kan op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Henderson Webdesign geleverde diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
De aansprakelijkheid van Henderson Webdesign zal te allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
Henderson Webdesign is niet aansprakelijk voor niet of slecht werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen of storingen bij de hosting provider van de opdrachtgever.
Henderson Webdesign is niet aansprakelijk voor niet of slecht werkende functionaliteiten van plugins en/of thema’s, bijvoorbeeld door foutieve programmering van de ontwikkelaar van deze plugins en/of thema’s.
Henderson Webdesign is niet aansprakelijk voor niet of slecht werkende functionaliteiten van plugins en/of thema’s door eventuele veroudering- en/of gestopte ondersteuning van de ontwikkelaar van deze plugins en/of thema’s.
Henderson Webdesign zal naar beste inzicht trachten oplossingen te bieden mocht zich een probleem voordoen met plugins, thema’s en/of andere functionaliteit(en) van de website.

10 Overig
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor eventuele auteursrechten en/of licenties (auteursrechten) voor aangeleverd materiaal. De opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van een privacy verklaring en/of algemene voorwaarden welke op de website worden getoond.
Henderson Webdesign mag de voor de opdrachtgever afgeleverde website te allen tijde gebruiken voor weergave in de portfolio en/of publiciteit, tenzij anders overeengekomen.
Henderson Webdesign heeft het recht een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor de opdrachtgever afgeleverde website te plaatsen, tenzij anders overeengekomen.
Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Henderson Webdesign kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen.

David Henderson – Beeldende Kunst / Henderson Webdesign / Inside the Pyramid

Amsterdam

mail@davidhenderson.nl

KVK 343457